PROGRAM  SZKOLY

Działalność  polskiej  szkoły  ma  na  celu  krzewienie  kultury I  tradycji  polskiej  w  oparciu  o   znajomość    języka  polskiego.

KLASA “O”

Klasa przedszkolna  jest  to  okres   zapoznania  dzieciaków  z polska  szkołą,   okres  wdrażania  do  posługiwania  się  językiem  polskim.  Nauczyciel wprowadza różnorodność tematyczna w postaci  wierszy,  piosenek,  zabaw  ruchowych.   Uczniowie poznają literki, cyferki, kształty,  kolory,  organizowany  jest   Dzień  Babci,  Dziadka,  Mamy.

KLASY I-IV

W tym  okresie  uczniowie  doskonalą  swoje  umiejętności   w  posługiwaniu  się  językiem  polskim,  umiejętność  pisania,  czytania,  wzbogacają   swój  zasób  słownictwa,  przyswajają   reguły  ortograficzne  I  wiadomości  z  zakresu gramatyki.

KLASY V-VIII

W  klasach  tych,  oprócz  wiadomości z  języka  polskiego  uczniowie  zdobywają  wiedze  z   zakresu   historii  i  geografii    Polski,    pracują  nad  wielozdaniowymi  wypowiedziami  w  mowie  i piśmie, nad  czytaniem  kompleksowym  ze  zrozumieniem.

LICEUM  KL  I-III

Jest  to  okres  wytężonej  pracy  ,  której  uwieńczeniem  będzie  matura.  Uczniowie    zdobywają   nowe   treści   programowe  z  naciskiem  na  literaturę,  z  równoczesnym   utrwaleniem   dotychczas    opanowanego  materiału.

MATURA    to  przygotowanie  pracy  pisemnej  w  formie :  albumu,  opracowania  lub  przekazu  w  programie  komputerowym  oraz    egzamin  ustny.
Maturę  poprzedza   bal  maturalny    organizowany   corocznie     pod  patronatem Zrzeszenia  Nauczycieli  Polskich,  na  którym    bawią  się  maturzyści  wszystkich  szkol  polskich  z  aglomeracji  chicagowskiej.

RELIGIA

Na  zajęciach  z  religii  uczniowie  pogłębiają  wiedze,  są  również  przygotowywani  do  Sakramentu  I  Komunii  Świętej    oraz  Bierzmowania.  Zajęcia  są    prowadzone  przez  siostry  zakonne  i  nauczycieli  z  przygotowaniem  katechetycznym
Oprócz  zajęć   lekcyjnych  w  naszej  szkole  organizowane   są  :  zabawy  dla  uczniów  i  Rodziców,  wyjścia  na  kręgle,  Mikołajki,  Pasowanie  na  ucznia,  Dzień  Mamy   i  Taty,  Dzień  Babci  i  Dziadka,  apel  z  okazji  Niepodległości  Polski,  różnorodne  konkursy,  wyjazdy   na  filmy  lub  przedstawienia.